WWW.NHTV.INFO
Betalingsvoorwaarden 1. Aanmelden voor cursussen, klinische avonden en overige activiteiten is uitsluitend mogelijk middels het online- inschrijfformulier op de NHTV-website, het per post versturen van het ingevulde aanmeldingsformulier of per e-mail indien dat in de uitnodiging wordt aangegeven. 2. De factuur wordt per post of via e-mail toegezonden. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 3. De NHTV behoudt zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen de cursus of klinische avond te annuleren. Het cursusbedrag wordt dan volledig terugbetaald. 4. Annuleren door of namens de deelnemer tot 2 dagen voor aanvang van de cursus is kosteloos. Het volledige cursusbedrag wordt dan terugbetaald. 5. Bij annulering door of namens de deelnemer binnen 48 uur vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. 6. Bij annulering door of namens de deelnemer binnen 24 uur vóór aanvang cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Er bestaat dan geen recht op terugbetaling. 7. Bij niet-verschijnen blijft het cursusbedrag volledig verschuldigd. Er bestaat geen recht op teruggaaf van betaalde cursusgelden. 8. Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen 14 dagen zal de NHTV één betalingsherinnering toesturen met een betalingstermijn van 7 dagen. 9. Voldoet de deelnemer/cursist binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is de NHTV zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. 10. De NHTV is bij betalingsachterstand gerechtigd een cursist de toegang tot de desbetreffende activiteiten te weigeren of te verlangen contant te betalen. 11. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50, -.
WWW.NHTV.INFO
Betalingsvoorwaarden 1. Aanmelden voor cursussen, klinische avonden en overige activiteiten is uitsluitend mogelijk middels het online-inschrijfformulier op de NHTV-website, het per post versturen van het ingevulde aanmeldingsformulier of per e-mail indien dat in de uitnodiging wordt aangegeven. 2. De factuur wordt per post of via e-mail toegezonden. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 3. De NHTV behoudt zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen de cursus of klinische avond te annuleren. Het cursusbedrag wordt dan volledig terugbetaald. 4. Annuleren door of namens de deelnemer tot 2 dagen voor aanvang van de cursus is kosteloos. Het volledige cursusbedrag wordt dan terugbetaald. 5. Bij annulering door of namens de deelnemer binnen 48 uur vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. 6. Bij annulering door of namens de deelnemer binnen 24 uur vóór aanvang cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Er bestaat dan geen recht op terugbetaling. 7. Bij niet-verschijnen blijft het cursusbedrag volledig verschuldigd. Er bestaat geen recht op teruggaaf van betaalde cursusgelden. 8. Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen 14 dagen zal de NHTV één betalingsherinnering toesturen met een betalingstermijn van 7 dagen. 9. Voldoet de deelnemer/cursist binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is de NHTV zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. 10. De NHTV is bij betalingsachterstand gerechtigd een cursist de toegang tot de desbetreffende activiteiten te weigeren of te verlangen contant te betalen. 11. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50, -.